Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

 

  •  Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000 đ mà mệnh giá thực là 50.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ x Phạt 50%
  •  Quý khách gửi thẻ mệnh giá 50.000 đ mà mệnh giá thực là 100.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ x Chiết khấu thẻ
Đang gửi

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 12.5 % 12.5 % 12.5 % 9 % 10 % 11 % 14 % 14 % 14 %
Thành viên 13.5 % 13.5 % 13.5 % 10 % 11 % 12 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Thành viên 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 12 % 12 % 12 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Kim cương 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 %
Thành viên 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì

Lịch sử đổi thẻ